Onze Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: In 1 Online, Kanaalkade 121, 4571 CG Axel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 855.015.81.
 2. Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Leverancier een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 3. Algemene Voorwaarden: dit document
 4. Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
 5. Dienst: de specifieke dienst die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel offerte.
 6. Overeenkomst; de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de leverancier op grond waarvan Leverancier aan Opdrachtgever levert, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 8. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussen partijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is vervaardigd / voorbereid door de leverancier voortvloeiende uit de Overeenkomst.

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Leverancier en een opdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met In 1 Online, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Offerte

 

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Leverancier zijn geheel vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 2 maanden wordt bevestigd.
 3. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat een offerte door de opdrachtgever wordt bevestigd en een aanbetaling van 50% is ontvangen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leverancier kenbaar behoorde te zijn.

5. Levering en levertijd websites

 1. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Leverancier, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de website.

6. Copyright

 1. Al het door Leverancier vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Leverancier niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Het eigendom van door Leverancier verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Leverancier hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Leverancier gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Leverancier bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Leverancier op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Leverancier of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Leverancier.
 2. Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Leverancier.
 2. Indien de reclame gegrond is zal Leverancier deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Leverancier binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 3. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

9. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Leverancier naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

10. Betaling

 1. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Leverancier en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Leverancier volgens afspraak te honoreren.
 2. In geval in de offerte staat aangegeven dat de opdrachtgever akkoord dient te zijn met het ontwerp alvorens de website zal worden gebouwd, geldt dit akkoord van opdrachtgevers als opdrachtbevestiging.
 3. Na afronding van de opdracht en nadat de website is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Leverancier een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide resterende bedrag.
 4. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Leverancier een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

11. Wijziging van de algemene voorwaarden

 • Leverancier bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

12. Overig

 1. Leverancier zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Leverancier.
 2. Wanneer Leverancier bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Leverancier is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Leverancier zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. Leverancier is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.